Wynagrodzenia w Norwegii

Jak wynika z danych norweskiego urzędu statystycznego, wynagrodzenia w tym kraju z roku na rok rosną. Mediana miesięcznych pensji w 2008 roku wynosiła tam 31 800 NOK (w przeliczeniu ok. 13 600 PLN), a w 2011 roku – 35 400 NOK (ok. 18 700 PLN), czyli o ponad 11% więcej.

W 2011 roku najwyższe wynagrodzenia w Norwegii odnotowano w górnictwie. Mediana miesięcznych płac w tej branży to 52 900 PLN (ok. 27 900 PLN). Na drugim miejscu znalazła się informacja i komunikacja – 44 900 NOK, na trzecim – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (43 300 NOK). Najmniej zarabiały osoby pracujące w firmach związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  (27 000 NOK) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (29 200 NOK).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń w Norwegii 
w poszczególnych branżach latach 2010-2011 źródło: Sedlak & Sedlak , wynagrodzenia.pl

branża

NOK

dynamika

PLN*

2010

2011

2010

2011

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

33 100

34 700

4,8%

16 504

18 332

górnictwo

50 800

52 900

4,1%

25 329

27 947

przetwórstwo przemysłowe

32 400

34 100

5,2%

16 155

18 015

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

38 500

41 500

7,8%

19 196

21 924

wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

31 200

32 300

3,5%

15 556

17 064

budownictwo

32 800

34 100

4,0%

16 354

18 015

handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle

31 000

32 100

3,5%

15 457

16 958

transport i gospodarka magazynowa

32 200

33 100

2,8%

16 055

17 487

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

26 400

27 000

2,3%

13 163

14 264

informacja i komunikacja

42 900

44 900

4,7%

21 390

23 721

finanse i ubezpieczenia

40 400

42 600

5,4%

20 143

22 506

obsługa rynku nieruchomości

35 900

37 500

4,5%

17 900

19 811

działalność profesjonalna, naukowa, techniczna

41 700

43 300

3,8%

20 792

22 875

administrowanie i działalność wspierająca

28 300

29 200

3,2%

14 110

15 426

administracja publiczna i obrona narodowa

36 400

37 700

3,6%

18 149

19 917

edukacja

37 800

38 700

2,4%

18 847

20 445

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

32 500

33 700

3,7%

16 205

17 804

sztuka, rozrywka i rekreacja

32 600

33 800

3,7%

16 254

17 857

usługi – inne

32 100

33 200

3,4%

16 005

17 540

Jak wygląda wynagrodzenie ze względu na różne grupy zawodowe? Z reguły im wyższy szczebel zarządzania, tym wyższe zarobki. Norwegia w tym wypadku nie stanowi wyjątku. Największe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów – w 2011 roku średnio 70 900 NOK (w przeliczeniu ok. 37 400 PLN). Powyżej 40 tys. NOK zarabiali dyrektorzy małych przedsiębiorstw, specjaliści oraz technicy i inny średni personel. Najmniej otrzymywali pracownicy przy pracach prostych – 27 200 NOK (w przeliczeniu 14 360 PLN).

Średnie wynagrodzenia miesięczne w wybranych grupach zawodowych 
w Norwegii w 2010 i 2011 roku źródło: Sedlak & Sedlak, wynagrodzenia.pl

grupa zawodowa

NOK

zmiana w %

PLN*

2010

2011

2010

2011

dyrektorzy i zarząd

68 300

70 900

3,8%

34 082

37 435

dyrektorzy małych przedsiębiorstw

43 100

44 700

3,7%

21 507

23 602

specjaliści

45 400

47 300

4,2%

22 655

24 974

technicy i inny średni personel

39 200

40 600

3,6%

19 561

21 437

pracownicy biurowi

30 600

31 800

3,9%

15 269

16 790

pracownicy usług i sprzedawcy

27 900

28 900

3,6%

13 922

15 259

rzemieślnicy

32 200

33 400

3,7%

16 068

17 635

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

31 700

32 900

3,8%

15 818

17 371

pracownicy przy pracach prostych

26 500

27 200

2,6%

13 224

14 362