Archiwa kategorii: Pozostałe artykuły o Norwegii

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy podczas pobytu w Norwegii?

calculatorAby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego, należy za pomocą zaświadczenia lekarskiego/zwolnienia lekarskiego, udokumentować niezdolność do pracy.
Nie obowiązuje to w okresie pracodawcy, tj. kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy (arbeidsgiverperioden), a pracownik ma prawo do użycia oświadczenia własnego (egenmelding). Bliższych informacji o uprawnieniu do oświadczenia własnego może udzielić pracodawca.
Część D zwolnienia lekarskiego, stanowiąca rówocześnie wniosek o zasiłek chorobowy, musi zostać przesłana pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni kalendarzowych nieobecności chorobowej pracownika = okres pracodawcy (arbeidsgiverperiode).

Po upływie okresu pracodawcy, dalszy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez NAV. Wniosek o zasiłek chorobowy należy przesłać do biura NAV, w miejscu Twojego pobytu w Norwegii. Pracodawca ma obowiązek przesłać do NAV informacje o wynagrodzeniu i stosunku pracy pracownika. Wypłata zasiłku chorobowego następuje bezpośrednio do Ciebie. W niektórych przypadkach pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy zaliczkowo i wnioskuje do NAV o zwrot wypłaconego zasiłku. Tę sprawę musisz wyjaśnić ze swoim pracodawcą.

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17-go dnia nieobecności chorobowej. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze swoim miejscowym biurem NAV.

Aby przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek chorobowy możliwe było uwzględnienie okresów członkowskich, okresów pracy lub okresów zamieszkiwania w innym kraju EOG, musisz przedłożyć zaświadczenie (formularz E 104) z aktualnego kraju, jako potwierdzenie tych danych.

Zwolnienie norweskiej renty z podatku.

Sytuacja zarysowuje się następująco: wdowa po obywatelu Norwegii pobiera emeryturę z ZUS-u w Polsce, jak i rentę wdowią z norweskiej instytucji, gdzie potrąca się jej podatek od świadczenia. Czy musi płacić podatek również w Polsce?

Dyrektor Izby Skarbowej w stolicy mówi o istnieniu prawnego dokumentu, regulującego podobne sytuacje. W zawartej między państwami umowie, zawiera się przepis, dotyczący świadczeń socjalnych – dochód może podlegać opodatkowaniu w jednym z krajów. Jednakże to sformułowanie, pozwala na objęcie podatkiem przychodu zarówno w państwie źródła (wypłacającym rentę/emeryturę) jak i w państwie, w którym podatnik zamieszkuje. To oznacza, że świadczenie podlega opodatkowaniu w Norwegii, a także w Polsce.

Jednakże, dalej czytamy, że jeśli podatnik rezydujący w Polsce otrzymuje wpływy, które mogą zostać opodatkowane w Norwegii, Polska nie nakłada na przychód podatków. Stosuje się tu tzw. metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że dochody z poza granic kraju są zwolnione z opodatkowania w Polsce, lecz odbijają się na podatkach nałożonych na dochody otrzymywane w państwie. Zagraniczny przychód musi zostać uwzględniony przy wyznaczaniu stawki, według której oblicza się podatek od polskiego zarobku.

Organ podatkowy zwraca uwagę na to, że metoda ta znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy podatnik, obok przychodów zwolnionych z podatków dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskał także dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce; lub w przypadku gdy chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. z małżonkiem. W każdej innej sytuacji, nie istnieje obowiązek złożenia zeznania  Polsce.

Samodzielne wpłaty zaliczek od norweskiej emerytury?

Czy podatnik otrzymujący norweską emeryturę musi płacić podatek w Polsce, jeśli mieszka w tym kraju?

 Przez 11 lat (1993-2004) podatnik był zatrudniony w Norwegii na stanowisku wykładowcy na wyższej uczelni. W tym czasie zapracował na emeryturę, która była wysyłana do Polski bez odtrącania podatku. W kraju natomiast pobierana była należność od norweskiej emerytury, a także od przychodów krajowych.

Z początkiem 2010 roku, w Norwegii zaczęła obowiązywać nowa ustawa, mówiąca o opodatkowaniu emerytur obywateli norweskich oraz posiadaczy innego obywatelstwa, rezydujących poza granicami Królestwa Norwegii. To oznacza, że na omawianego tu podatnika, posiadającego podwójne obywatelstwo, nałożony został obowiązek płacenia podatku w Norwegii w wysokości 15%.

Ten obliczył, że w Polsce musi zapłacić jedynie 3-procentowy podatek, ze względu na opłaty w Norwegii. Poznańska izba również wypowiedziała się w temacie: emeryturę bądź rentę rozumie się jako sumę świadczeń emerytalnych/rentowych, również emerytur kapitałowych razem z wzrostami i dodatkami, z odjęciem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych, a także dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Sytuacja została rozwiązana – podatnik za każdy miesiąc  otrzymywania dochodu musi samodzielnie uregulować zaliczki na podatek dochodowy, przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej określonej w skali PIT – 18 procent. Czynność ta ma być w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca po otrzymaniu przychodu. Kwoty muszą zostać wpłacone na konto urzędu podatkowego odpowiadającego miejscu zamieszkania podatnika.