Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

OECD doradza Norwegii obniżenie podatków

Najnowszy raport OECD zaprezentowany w Oslo przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurríę i norweską minister finansów Siv Jansen ukazuje ciekawe trendy ekonomiczne, porównujące nie tylko wyniki Norwegii na tle pozostałych krajów, ale również przedstawia w jaki sposób światowy kryzys odbił się na ekonomii tego kraju.

Biznes w Norwegii

Biznes w Norwegii

Główne przesłanie raportu jest pozytywne. Norweska gospodarka działa bardzo dobrze, generując wewnętrzny wzrost, który stanowi solidne zabezpieczenie na przyszłość i sprzyja dalszemu rozwojowi. Jednak raport stwierdza również, iż Norwegia musi kontynuować reformy sprzyjające wzrostowi i utrzymywać stabilność finansową, aby zapewnić dobrobyt w przyszłości.
Średni wzrost norweskiego PKB w ciągu ostatnich pięciu lat wyniósł 0.6%(średnia w krajach OECD utrzymuje się na tym samym poziomie).

PKB na mieszkańca wynosi 65 700 Euro, prawie dwukrotnie więcej niż średnia OECD czyli 37 200 Euro.

Bezrobocie osiąga poziom 3.1%, ponad dwukrotnie mniej niż w krajach OECD (7.9%), przy czym bezrobocie długoterminowe – ponad 1 rok – dotknęło 0.3% mieszkańców kraju (średnia OECD 2.7%).

Angel Gurría podczas spotkania w Oslo powiedział: „Moja najważniejsza wiadomość jest taka, że dziś norweska gospodarka jest w świetnej kondycji. Pomimo niedawnego spowolnienia gospodarczego,wzrost PKB jest prognozowany na poziomie 2.5% w 2014 roku, z umiarkowaną inflacją i niskim, stabilnym poziomem bezrobocia. Przewidywany wzrost pozostaje nieco wyższy niż średnia OECD jako całości”.

Odpowiednio wykorzystywane bogate złoża ropy naftowej i prawidłowa polityka pieniężna ochroniły Norwegię przed recesją wywołaną przez kryzys finansowy i zapewniły jej mocne podstawy do ożywienia gospodarczego. Norwegia zasługuje na pochwałę za inteligentny i efektywny sposób zarządzania swoimi bogactwami naturalnymi. Efekt ten został w dużej mierze osiągnięty poprzez utworzenie funduszu emerytalnego (Government Pension Fund Global) – o wartości około 850 mld euro – i towarzyszącej mu reguły fiskalnej.

W zaprezentowanym raporcie omówiono wyzwania, jakim Norwegia będzie musiała stawić czoła w najbliższych latach. Wyrażono w nim uznanie dla determinacji tego kraju w działaniach mających na celu wzmocnienie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie nowych narzędzi ułatwiających decydentom przeciwdziałanie kryzysom finansowym i zarządzanie nimi, szczególnie w zakresie zagrożeń związanych z rynkiem mieszkaniowym. OECD rekomenduje kontynuację działań na rzecz eliminowania problemów finansowych związanych z wysokim poziomem zadłużenia gospodarstw domowych, przy zmiennych stopach procentowych, poprzez dalsze działania na obszarze wskaźników wartości kredytu do wartości zabezpieczenia i sprawdzania zdolności kredytobiorców do obsługi zadłużenia.

Zdaniem OECD celem Norwegii powinno być stopniowe ograniczanie wysokości podatków, szczególnie poprzez ograniczenie wzrostu wydatków publicznych poniżej poziomu dochodu narodowego. Pomimo korzyści płynących z przychodów uzyskiwanych dzięki ropie naftowej ogólny poziom opodatkowania jest dość wysoki. Dynamikę gospodarki mogłoby zwiększyć obniżenie relatywnie wysokich stawek podatkowych (w większym stopniu niż przewidziano to w budżecie na 2014 rok) i towarzyszące mu zmniejszenie wzrostu wydatków publicznych.
OECD sugeruje, aby Norwegia zrobiła więcej w celu promocji przedsiębiorczości, która umożliwia zwiększenie produktywności i wsparcie dla osiągnięcia wyższego standardu życia, w kontekście spadku wydobycia ropy naftowej. Kluczowe znaczenie będzie mieć poparcie społeczne dla polityki na rzecz innowacyjności i silnej konkurencji.

Norwegia zagranicznymi lekarzami stoi

Obecnie, 1 na 5 ordynatorów norweskich szpitali pochodzi spoza Norwegii. Taka sytuacja zaczyna martwić norweski Związek Lekarzy.

O prawie 40% wzrosła liczba zagranicznych lekarzy, którzy w przeciągu dziesięciu ostatnich lat osiedlili się i zaczęli pracować w Norwegii. W tej chwili, 1 na 6 lekarzy w Norwegii jest cudzoziemcem.

Jedną z lekarek, która opuściła swój kraj jest Assia Bassarova. – Pracowałam w jednym z najlepszych szpitali w Bułgarii, jednak leki i wyposażenie były praktycznie niedostępne, a warunki prowadzenia badań i leczenia były złe. Był to dla mnie ważny powód przeprowadzki do Norwegii. Istotną rolę odegrała również pensja – w Bułgarii mogłam liczyć na ok. 2000 koron netto miesięcznie, gdy tutaj zaproponowano mi 27 000.

Zdaniem Johana Torgersena ze Związku Lekarzy, lekarscy imigranci nie są jedynie problemem krajów, z których wyjeżdżają, ale także Norwegii. – Generalnie cieszymy się, że specjaliści chcą pracować w Norwegii. Z drugiej strony, należy pamiętać, że kształcimy coraz mniej norweskich lekarzy, przez co jesteśmy coraz bardziej uzależnioni od lekarzy zagranicznych. Większość z nich będzie chciało kiedyś wrócić do swoich ojczyzn. Musimy usprawnić nasz system, by stać się bardziej samowystarczalni.

Najwięcej lekarzy przyjechało do Norwegii z Niemiec – 823. Na drugim i trzecim miejscu są kraje skandynawskie – Szwecja (663 lekarzy) i Dania (456 lekarzy). Tuż za nimi jest Polska, która „oddała” 158 lekarzy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek chorobowy podczas pobytu w Norwegii?

calculatorAby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego, należy za pomocą zaświadczenia lekarskiego/zwolnienia lekarskiego, udokumentować niezdolność do pracy.
Nie obowiązuje to w okresie pracodawcy, tj. kiedy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy (arbeidsgiverperioden), a pracownik ma prawo do użycia oświadczenia własnego (egenmelding). Bliższych informacji o uprawnieniu do oświadczenia własnego może udzielić pracodawca.
Część D zwolnienia lekarskiego, stanowiąca rówocześnie wniosek o zasiłek chorobowy, musi zostać przesłana pracodawcy, który jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni kalendarzowych nieobecności chorobowej pracownika = okres pracodawcy (arbeidsgiverperiode).

Po upływie okresu pracodawcy, dalszy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez NAV. Wniosek o zasiłek chorobowy należy przesłać do biura NAV, w miejscu Twojego pobytu w Norwegii. Pracodawca ma obowiązek przesłać do NAV informacje o wynagrodzeniu i stosunku pracy pracownika. Wypłata zasiłku chorobowego następuje bezpośrednio do Ciebie. W niektórych przypadkach pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy zaliczkowo i wnioskuje do NAV o zwrot wypłaconego zasiłku. Tę sprawę musisz wyjaśnić ze swoim pracodawcą.

Osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą nie mają prawa do zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni nieobecności w pracy z powodu choroby. NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17-go dnia nieobecności chorobowej. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się ze swoim miejscowym biurem NAV.

Aby przy rozpatrywaniu wniosku o zasiłek chorobowy możliwe było uwzględnienie okresów członkowskich, okresów pracy lub okresów zamieszkiwania w innym kraju EOG, musisz przedłożyć zaświadczenie (formularz E 104) z aktualnego kraju, jako potwierdzenie tych danych.