Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

Wynagrodzenia w Norwegii

Jak wynika z danych norweskiego urzędu statystycznego, wynagrodzenia w tym kraju z roku na rok rosną. Mediana miesięcznych pensji w 2008 roku wynosiła tam 31 800 NOK (w przeliczeniu ok. 13 600 PLN), a w 2011 roku – 35 400 NOK (ok. 18 700 PLN), czyli o ponad 11% więcej.

W 2011 roku najwyższe wynagrodzenia w Norwegii odnotowano w górnictwie. Mediana miesięcznych płac w tej branży to 52 900 PLN (ok. 27 900 PLN). Na drugim miejscu znalazła się informacja i komunikacja – 44 900 NOK, na trzecim – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (43 300 NOK). Najmniej zarabiały osoby pracujące w firmach związanych z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  (27 000 NOK) oraz administrowaniem i działalnością wspierającą (29 200 NOK).

Mediana miesięcznych wynagrodzeń w Norwegii 
w poszczególnych branżach latach 2010-2011 źródło: Sedlak & Sedlak , wynagrodzenia.pl

branża

NOK

dynamika

PLN*

2010

2011

2010

2011

rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

33 100

34 700

4,8%

16 504

18 332

górnictwo

50 800

52 900

4,1%

25 329

27 947

przetwórstwo przemysłowe

32 400

34 100

5,2%

16 155

18 015

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

38 500

41 500

7,8%

19 196

21 924

wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

31 200

32 300

3,5%

15 556

17 064

budownictwo

32 800

34 100

4,0%

16 354

18 015

handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle

31 000

32 100

3,5%

15 457

16 958

transport i gospodarka magazynowa

32 200

33 100

2,8%

16 055

17 487

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

26 400

27 000

2,3%

13 163

14 264

informacja i komunikacja

42 900

44 900

4,7%

21 390

23 721

finanse i ubezpieczenia

40 400

42 600

5,4%

20 143

22 506

obsługa rynku nieruchomości

35 900

37 500

4,5%

17 900

19 811

działalność profesjonalna, naukowa, techniczna

41 700

43 300

3,8%

20 792

22 875

administrowanie i działalność wspierająca

28 300

29 200

3,2%

14 110

15 426

administracja publiczna i obrona narodowa

36 400

37 700

3,6%

18 149

19 917

edukacja

37 800

38 700

2,4%

18 847

20 445

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

32 500

33 700

3,7%

16 205

17 804

sztuka, rozrywka i rekreacja

32 600

33 800

3,7%

16 254

17 857

usługi – inne

32 100

33 200

3,4%

16 005

17 540

Jak wygląda wynagrodzenie ze względu na różne grupy zawodowe? Z reguły im wyższy szczebel zarządzania, tym wyższe zarobki. Norwegia w tym wypadku nie stanowi wyjątku. Największe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów – w 2011 roku średnio 70 900 NOK (w przeliczeniu ok. 37 400 PLN). Powyżej 40 tys. NOK zarabiali dyrektorzy małych przedsiębiorstw, specjaliści oraz technicy i inny średni personel. Najmniej otrzymywali pracownicy przy pracach prostych – 27 200 NOK (w przeliczeniu 14 360 PLN).

Średnie wynagrodzenia miesięczne w wybranych grupach zawodowych 
w Norwegii w 2010 i 2011 roku źródło: Sedlak & Sedlak, wynagrodzenia.pl

grupa zawodowa

NOK

zmiana w %

PLN*

2010

2011

2010

2011

dyrektorzy i zarząd

68 300

70 900

3,8%

34 082

37 435

dyrektorzy małych przedsiębiorstw

43 100

44 700

3,7%

21 507

23 602

specjaliści

45 400

47 300

4,2%

22 655

24 974

technicy i inny średni personel

39 200

40 600

3,6%

19 561

21 437

pracownicy biurowi

30 600

31 800

3,9%

15 269

16 790

pracownicy usług i sprzedawcy

27 900

28 900

3,6%

13 922

15 259

rzemieślnicy

32 200

33 400

3,7%

16 068

17 635

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

31 700

32 900

3,8%

15 818

17 371

pracownicy przy pracach prostych

26 500

27 200

2,6%

13 224

14 362

 

Zwolnienie norweskiej renty z podatku.

Sytuacja zarysowuje się następująco: wdowa po obywatelu Norwegii pobiera emeryturę z ZUS-u w Polsce, jak i rentę wdowią z norweskiej instytucji, gdzie potrąca się jej podatek od świadczenia. Czy musi płacić podatek również w Polsce?

Dyrektor Izby Skarbowej w stolicy mówi o istnieniu prawnego dokumentu, regulującego podobne sytuacje. W zawartej między państwami umowie, zawiera się przepis, dotyczący świadczeń socjalnych – dochód może podlegać opodatkowaniu w jednym z krajów. Jednakże to sformułowanie, pozwala na objęcie podatkiem przychodu zarówno w państwie źródła (wypłacającym rentę/emeryturę) jak i w państwie, w którym podatnik zamieszkuje. To oznacza, że świadczenie podlega opodatkowaniu w Norwegii, a także w Polsce.

Jednakże, dalej czytamy, że jeśli podatnik rezydujący w Polsce otrzymuje wpływy, które mogą zostać opodatkowane w Norwegii, Polska nie nakłada na przychód podatków. Stosuje się tu tzw. metodę wyłączenia z progresją. Polega ona na tym, że dochody z poza granic kraju są zwolnione z opodatkowania w Polsce, lecz odbijają się na podatkach nałożonych na dochody otrzymywane w państwie. Zagraniczny przychód musi zostać uwzględniony przy wyznaczaniu stawki, według której oblicza się podatek od polskiego zarobku.

Organ podatkowy zwraca uwagę na to, że metoda ta znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy podatnik, obok przychodów zwolnionych z podatków dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, uzyskał także dochód podlegający opodatkowaniu w Polsce; lub w przypadku gdy chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. z małżonkiem. W każdej innej sytuacji, nie istnieje obowiązek złożenia zeznania  Polsce.